top of page

אישור רואה חשבון

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

גופים מסוימים במשק כגון רשויות, מוסדות ממשלה ועוד מבקשים קבלה של אישור רואה חשבון על מנת לאשר פעולה או עסקה. מדובר במסמך אשר בו רואה חשבון מאשר מידע המצוי במסמכים שונים, או עובדות שונות.

באם אתם זקוקים לאישור רואה חשבון פנו אלי באמצעות הטלפון הישיר 0528-878575 או השאירו את פרטיכם באתר ואני אחזור אליכם

:אישורים מרואה חשבון אשר עשויים להתבקש כוללים בין היתר

 

אישור רואה חשבון על ניהול ספרים -

אישור רואה חשבון מיוחד על ההכנסות השנתיות של עצמאי, לדוגמה לשם קבלת קצבאות או הטבות שונות -

אישור רואה חשבון על מחזור עסקי של חברה לצורך חישובי מס שונים -

אישור רואה חשבון על גובה הוצאות ניהול וכלליות או הוצאות אחרות -

אישורים הנדרשים לצורך חידוש רישיונות כגון רישיון של משרד התמ"ת לקבלני כוח אדם -

בקשות לאישור מיוחד של רואה חשבון על מנת לזכות במענקים שונים -

אישורים על אימות נתונים המופיעים בדוחות הכספיים -

אישור נתוני חברות למשל, בעלי המניות, אישור על שיעבודים הרובצים על החברה בהתאם לדוח רשם החברות, אישור מנהלים וכדומה -

אישור רואה חשבון לצורך קבלת הלוואה -

אישורים פורמליים שונים הנדרשים על ידי גופי אשראי או רשויות -

אישור רואה חשבון נקרא גם דוח מיוחד, זאת בהתאם להנחיות העוסקות באישורים של רואי חשבון. בתור רואי חשבון אנו יכולים לספק אישור על נושאים המצויים בתחום עיסוקנו ואשר קיבלנו לגביהם את הנתונים והמידע המספקים על מנת להפיק את האישור המיוחד.

מבנה של אישור רואה חשבון

מבנה הדוח כאשר מדובר בנתונים לגביהם בוצעה ביקורת על ידי רואה החשבון כולל פסקה של העבודה שבוצעה וכן פסקה הכוללת את חוות הדעת של רואה החשבון על הדוח הכספי.

כאשר מתבקש מרואה החשבון אישור על נתון מסוים אשר מקורו במסמך כלשהו, ניתן לקבל אישור כי הנתונים מתאימים למסמך זה וכל עוד קיבלנו את המסמך מראש וצרפנו אותו לאישור. אישורים אלו ניתנים בגין נתונים מדוחות שהפיקה החברה, פרוטוקולים של החברה, נתונים מדוח שנתי של עצמאי וכדומה.

אישור רואה חשבון בהתאם לנוסח קבוע של רשות : לעתים נוסח אישור רואה החשבון נקבע מראש על ידי הרשות, אמנם נוסח זה אינו קביל מבחינת ההנחיות החלות עלינו בתור רואי חשבון, במקרה זה נפעל להוציא דוח קרוב ככל הניתן לדרישת הרשות ואף נסייע ללקוח בכך שנבוא בדין ודברים עם הרשות על מנת שיוכל לקבל את האישור בהקדם אפשרי ובהתאם לדרישות הרשות.

על מנת שנוכל להפיק אישור רואה חשבון יש להעביר אלינו את כל המסמכים הנדרשים על בסיסם תבוצע הביקורת שלנו או שעל בסיסם ינתן האישור שלנו.

פנו אלי לטלפון הישיר להתייעצות וקבלת אישור רואה חשבון כנדרש מכם, 0528-878575

 

שור רואי חשבון

bottom of page