top of page

שירותי ראיית חשבון וביקורת דוחות כספיים

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

משרדנו מספק שירותי ראיית חשבון הכוללים ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות ועמותות המחוייבות להגיש דוחות כספיים שנתיים לרשויות המס ולבנקים. בנוסף נותן המשרד שירותי ביקורת מיוחדים כגון הגשת דוחות, חוות דעת ואישורי רואה חשבון על דוחות מיוחדים עבור עמותות למשרדי ממשלה שונים או לשם קבלת תקציב מהחשב הכללי באוצר.

חברות, עמותות וגופים נוספים מחוייבים בהגשת דוחות כספיים שנתיים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ולעתים דוחות נוספים הדורשים ביקורת של רואה חשבון, מי שעושה שימוש  בדוחות הכספיים המבוקרים על ידי רואה חשבון הנן רשויות הממשלה השונות, לדוגמה רשויות המס על מנת לקבוע את גובה החיוב השנתי במס הכנסה וכן ספקי אשראי כגון בנקים המתבקשים לספק אשראי לחברה. גופים אלו נסמכים על הדוחות המבוקרים על ידי רואה החשבון על מנת לכלכל את צעדיהם מול הגוף המבוקר.

כאשר מדובר בחברות גדולות יותר, בעיקר חברות ציבוריות המשתמשים העיקריים בדוחות הכספיים הם המשקיעים אשר עושים שימוש בדוחות הכספיים של החברות על מנת לקבל החלטות השקעה במניות החברה או בניירות הערך האחרים שלה וכן בכדי לסקור את מצב החברה בה הם מושקעים.

רואה חשבון הנו מי שהוסמך כרואה חשבון בישראל על ידי מועצת רואי חשבון. רואה החשבון מוסמך לבצע ביקורת על דוחות כספיים של חברות בהתאם לתקני ביקורת של לשכת רואי חשבון וכן לספק שירותים נוספים שיוחדו לרואה חשבון. הביקורת מתוכננת ומבוצעת על ידי רואה החשבון בהסתייעות עם עובדי משרדו.

רואה החשבון מתכנן את הביקורת בהתאם להיכרותו עם הגוף המבוקר, שהנו בדרך כלל חברה, עמותה או גוף אחר, תכנון הביקורת מבוצע על מנת שבעת ביצוע הביקורת עצמה יתגלו ליקויים או טעויות המוצגות בדוחות הכספיים. מטרתה של ביקורת הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר הנה לאפשר לרואה החשבון לחוות את דעתו על הדוחות.

ככל שהביקורת עלתה יפה, תנתן חוות דעת חלקה על הדוחות הכספיים, כלומר רואה החשבון ידווח כי הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל וכי הנתונים המוצגים בדוחות משקפים באופן נאות את מצבה הכספי של החברה למועד דוח רואה החשבון המבקר

 

שרותי ראיית החשבון במשרד שור רואי חשבון כוללים בתמצות את השלבים הבאים:

- חתימה על מכתב התקשרות מול לקוח משרדנו לביצוע הביקורת

- תכנון הביקורת

- ביצוע הביקורת

- תיקון ליקויים ככל שמתגלים במהלך עבודת הביקורת

- חתימת הנהלת החברה על הדוחות הכספיים

- צירוף חוות דעת רואה החשבון המבקר לדוחות הכספיים

 

במשרד שור רואי חשבון אנו מספקים שירותי סל של ראיית חשבון לחברות קטנות, כלומר הנהלת החשבונות, עריכת הדוחות הכספיים וביקורת הדוחות הכספיים

מסופקים על ידי משרדנו.

בנוסף, כחלק נלווה לשירותי הביקורת אנו נספק דוח להנהלת החברה אשר מציג את מסקנות הביקורת שנערכה לדוחות הכספיים של החברה על ידי משרדנו, הדוח יכלול הפניה לסיכונים וליקויים אשר אותרו כתוצאה מעבודת הביקורת וכן המלצות ככל שישנן.

פנו אלינו לטלפון הישיר 0528-878575 או השאירו את פרטיכם באתר לשם קבלת שירותי ביקורת ממשרדנו ולקביעת פגישת ייעוץ ללא תשלום.

 

שור רואי חשבון

bottom of page