top of page
Bubbletalk2.png

אני אוודא שהנהלת החשבונות תוכוון לניצול הטבות מס הן בחברה והן אצלך בעל המניות.
אבצע עבורך התאמות חודשיות כך שבכל רגע נתון תוכל לקבל כרטיסי הנהלת חשבונות מותאמים.

פתיחת חברה  

 משרד שור רואי חשבון

 ניהול חברה בע״מ
הנהלת חשבונות כפולה
וביקורת דוחות כספיים

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

כבעל חברה אתה זקוק לשירותים מקצועיים שיניבו לך חסכון מס מקסימלי ויאפשרו לך התנהלות תקינה מול הרשויות. בשור רואי חשבון פיתחתי את שיטת הליווי הצמוד

לחברה המתמקדת בהטבות מיסוי, ניהול חשבונות איכותי וקבלת החלטות מבוססת מידע.

מדי רבעון נבחן יחדיו דרכי פעולה שנועדו להעניק לחברתך את הטבות המס להן היא זכאית ולקראת תום שנת המס אבצע סימולציה שמטרתה לוודא כי אתה ממקסם את הטבות המס המגיעות לך בתור בעל החברה, תוך בחינת האפשרות לביצוע הפרשות

סוציאליות.

מדי חודש אוודא כי ההוצאות של החברה נכללו בדיווח השוטף ואבצע עבורך התאמות כרטיסים, באופן זה כרטיסי הנהלת החשבונות של חברתך תואמים את הפעילות ומספקים

לך תמונת מצב ברורה ועדכנית אודות העסק.

כלקוח משרדי אתה מוזמן לפנות אלי לבחינת ההשפעה של כל פעולה על חברתך ועליך כבעל מניות, ההתייחסות שתקבל אינה כללית אלא נובעת מתוך היכרות שלי אתך ועם עסקך וראיה ארוכת טווח. שיטת הליווי הצמוד הותאמה עבורך, ומאפשרת לך להפיק את

המיטב משירותי משרדי.

אם אתה פותח חברה או סבור שהשירות שאתה מקבל היום אינו מתאים לדרישותיך, (איחור בדיווחים/ ספיגת קנסות/ חוסר במידע) ואתה רוצה להתקדם לקבלת שירות איכותי מרואה חשבון המטפל בתיק שלך באופן שוטף ואכפתי ולא רק לפני הגשת הדוח השנתי, הגיע הזמן שנדבר! התקשר לטלפון הישיר שלי: 052-8878575

הרצאה מפי רואת חשבון לירון שור

בנושא פתיחה וניהול של חברה בע"מ:

מחיר

ניהול חשבונות

מיסוי

כי תהנה ממחיר תחרותי לטיפול מלא בדרישות החברה!

 

כי אני מאמינה שרואה חשבון – לקוח זהו קשר רב שנים וכמדיניות אני הולכת לקראת לקוחותיי

כי עדיף שהזמן שלך יושקע בקידום עסקך

 

כי בחברה דרושה הנהלת חשבונות ברמה גבוהה, ומשרדי מטפל בעשרות חברות 

 

כי ביקורת ספרים שנכשלה היא הדבר האחרון שאתה צריך על הראש

כי אתה יכול להפחית את ההכנסה החייבת בדרכים לגיטימיות

 

כי התנהלות לא נכונה תגדיל את תשלומי המס

 

כי המדינה מספקת הטבות מס למי שפועל מתוך הבנה ותכנון מוקדם

חלק מהדרכים בהן אסייע לך

הנהלת חשבונות לחברה וביקורת דוחות כספיים בשור רואי חשבון!
בשיטת הליווי הצמוד, אני דואגת לדיווחים ולתכנון המס, אתה דואג לניהול החברה!

ואחזור אליכם בהקדם

Thanks! Message sent.

 liron@shorcpa.co.il

טלפון: 09-7684004

טלפון נייד: 052-8878575

פקס: 09-7684004

משרד שור רואי חשבון ממוקם בהרצליה פיתוח ברחוב מדינת היהודים 103 בית אקרשטיין‎

לקביעת פגישת ייעוץ לפתיחת חברה

 המדריך לפתיחת חברה

פתיחת חברה הנה הליך הכולל הצגת מסמכים רבים ומספר פעולות אותן יש לבצע. לאחר פתיחת החברה יש לנהל ספרי חשבונות וכן להסתייע ברואה חשבון לצורך הכנת דוחות כספיים מבוקרים לרשויות המס ולרשויות נוספות בהתאם לצורך.

איך פותחים חברה : לפניכם מדריך הכולל מידע על האופן בו פותחים חברה אצל רשויות המס, המשמעויות של פתיחת חברה מבחינת בעלי המניות, עלויות שיש לקחת בחשבון ומידע על ההתנהלות השוטפת של חברה בע"מ.

מדריך פתיחת חברה

פתיחת חברה

מי שמעוניין בפתיחת עסק בישראל יכול לעשות זאת במספר אופנים, פתיחת עוסק פטור מתאימה למי שהכנסותיו צפויות להיות קטנות לפחות בשנים הראשונות של ניהול העסק, כאשר העסק גדל או כאשר מדובר במי שעוסקים במקצועות מסוימים ניתן לפעול באמצעות פתיחת עוסק מורשה. המאפיין של שתי צורות ההתאגדות הללו הנו שהן לא מפרידות בין העסק לבין הפרט שהקים את העסק, למשל מספר העוסק המורשה או העוסק הפטור לצורכי מס הכנסה הנו מספר תעודת הזהות של העוסק, גם מבחינה משפטית אין הפרדה בין העוסק הפטור או המורשה לבין הבעלים של העסק. שתי ההתאגדויות הללו מתאימות לעסקים בגודל מוגבל, כאשר העסק שלנו מצליח לגדול ולצבור לקוחות רבים יותר, הכנסות גדולות יותר ופעילות מגוונת יותר מומלץ לפעול באמצעות פתיחת חברה.

 

יתרונות פתיחת חברה בע"מ על פתיחת עוסק מורשה

היתרון המשפטי של פתיחת חברה בע"מ : למעשה מדובר בהקמה של אישיות משפטית נפרדת, בניגוד לפתיחת עוסק מורשה או עוסק פטור, חברה בע"מ אינה מאוחדת עם מייסד העסק ברמה המשפטית, מי שעושה עסקים עם החברה לא עושה אותם מול בעל החברה אלא מול החברה עצמה, זאת על אף שבפועל הוא עובד מול יחיד שהנו הבעלים של החברה. הפרדה זו חשובה מאוד במקרה של תביעות, אי הסכמות מהותיות ובמקרים בהם החברה נכנסת למצב של חודל פרעון, כלומר כתוצאה מקריסה עסקית היא איננה מסוגלת יותר לפרוע את התחייבויותיה לנושיה. במקרה זה מי שפועל כעוסק מורשה שאינו חברה בע"מ או כעוסק פטור עשוי למצוא עצמו מול הנושים של העסק ובמקרים רבים כפושט רגל בעוד מי שפועל באמצעות פתיחת חברה בע"מ מוגן מאחורי מסך ההתאגדות של חברה בערבון מוגבל, כלומר הנושים של העסק לא יכולים לגבות את החוב שלהם מבעל המניות באופן ישיר, אלא אם כן יש להם ערבויות אישיות עליהן הוא חתום או ביטחונות אחרים. כל האמור בפסקה זו נכון כל עוד בעל המניות של החברה פעל בתום לב ולא ניסה לרמות את נושיו.


היתרון החשבונאי של פתיחת חברה : היתרונות החשבונאיים של פתיחת חברה הנם בעיקר יתרונות מיסוי. ראשית כל שיעור מס חברות נמוך בהרבה מתקרת המס השולי המוטל על יחידים הפועלים באמצעות עוסק מורשה לדוגמה או כשכירים, אמנם כדי למשוך את הרווחים שהפיקה החברה יש צורך בחלוקת דיבידנד ואז שיעור המס משתווה בערך למס המוטל על השכיר, שכן גם על דיבידנד מחולק מוטל מס, אמנם לחברה יש את הפריווילגיה של שמירת העודפים בחשבון החברה, כלומר שמירה של הרווחים לאחר מס בחברה ואי חלוקתם עד למועד המאפשר את חלוקתם באופן נוח יותר ובמיסוי מופחת. למשל ניתן להוציא משכורת נמוכה באופן יחסי עליה שיעורי המס נמוכים ואת יתר הרווח לשמור בחברה לצורכי השקעה והגדלת הרווחים או לזמנים בהם ניתן יהיה לנצלו באופן מיטבי.

 

יתרונות נוספים של פתיחת חברה : בין היתרונות הנוספים של פתיחת חברה ניתן למנות גם את האפשרות להכניס שותפים בקלות יתרה, הבעלות על חברה הנה למעשה בעלות על מניות, בדרך זו ניתן למכור חלקים מן החברה ולהכניס שותפים נוספים בקלות יחסית, כמובן שלפני הכנסת שותף יש לשקול את המשמעויות הנובעות מכך, הן המשפטיות והן הניהוליות.

 

המשמעות של פתיחת חברה חדשה

פתיחת חברה חדשה כוללת יתרונות רבים אך גם חובות ואחריות נוספת, כמו כן ניהול של חברה הוא מורכב יותר מאשר ניהול של עוסק פטור או עוסק מורשה וכולל רישום ברשם החברות וכן עלויות שנתיות הן לרשם החברות והן עלויות של רואה חשבון מבקר. לכן, בטרם פתיחת חברה חדשה יש להיוועץ ברואה חשבון אשר יוכל לסייע בהבנת המשמעויות של פעילות באמצעות חברה לעומת פעילות באמצעות עסק עצמאי.

 

שלבי הקמת חברה

בעת הקמת חברה חדשה יש מספר שלבים לפני רישומה ברשויות המס השונות. בשלבים אלו יש להסתייע בעורך דין וברואה חשבון על מנת לקצר את התהליך ולמנוע עיכובים בהקמת החברה אשר יעכבו את תחילת הפעילות השוטפת, להלן נמנה את השלבים השונים

פנו אלינו לשם קבלת ייעוץ ראשוני וליווי מרואה חשבון בעת הקמת חברה בטלפון הישיר – 05288-78575, נשמח לסייע לכם וללוות אתכם

 

רישום חברה ברשם החברות

שלב ראשון בעת פתיחת חברה הוא רישום חברה ברשם החברות, לשם כך יש להגיש בקשה לרישום חברה. לבקשה לרישום חברה חדשה יש לצרף מסמכים לפתיחת חברה: תקנון החברה, הצהרת דירקטורים, הצהרת בעלי המניות וכן טפסים נוספים המפורטים באתר רשם החברות. פעולות אלו מבוצעת על ידי עורך הדין של החברה כיוון שיש צורך באימות חתימה. שימו לב כי לעניין עורך דין, אין צורך בהעסקה רציפה של עורך דין, ישנם עורכי דין המתמחים בפתיחה של חברות. כמו כן, כל חברה נדרשת בתשלום אגרה בגין רישום חברה. לאחר אישור רישום החברה יינתן מספר ח.פ. זהו מספר הזהות של החברה.

תקנון חברה

תקנון חברה הינו מסמך המסדיר את מהות הקמת החברה, תחומי הפעילות בהם רשאית החברה לפעול ועוד. חובת קיום תקנון חברה נובע מסעיף 8 לחוק החברות. בתקנון צריך שיופיעו הפרטים הבאים, בין היתר: שם החברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום, פרטים בדבר הגבלת החברה ועוד. תקנון חברה לדוגמא ניתן למצוא באתר רשם החברות בו מפורטים הפרטים שצריך שיופיעו בתקנון. מומלץ להיעזר בעורך דין בעת ניסוח תקנון חברה.

בעת פתיחת חברה באמצעות משרדנו נפנה אתכם לעורך דין אשר יש לו עמנו הסכם למתן שירותים במחיר מוזל ללקוחות משרדינו. התקשרו אלינו לטלפון הישיר לצורך פתיחת חברה 0528-878575.

אגרת פתיחת חברה

בעת פתיחת חברה ברשם החברות יש לשלם אגרת פתיחת חברה. עלות אגרת פתיחת חברה נכון לאוגוסט 2012 הינה 2,554 ש"ח. בנוסף מחוייבת כל חברה בתשלום אגרה שנתית בסך כ- 1,094-1,454 ש"ח כתלות במועד התשלום.

רשם החברות גובה תשלומים אלו לאחר הקמת חברה וחלה על מנהלי החברה החובה לוודא כי הם משולמים כחוק. לקוחות משרדנו מקבלים תזכורות לעניין תשלום החוב לרשם החברות על מנת להמנע מקנסות בעתיד.

לפתיחת חברה התקשרו אלינו לטלפון הישיר 0528-878575 או השאירו לנו את פרטיכם באתר ואנו נחזור אליכם בהקדם.

רישום חברה במע"מ

על מנת לרשום חברה במע"מ יש להגיע למשרדי מע"מ ולצרף אישור רשם החברות על רישום החברה, פרוטוקול בעלי זכויות חתימה, תעודת זהות של הדירקטורים בחברה, אסמכתא על קיום חשבון בנק של החברה וכן מסמכים נוספים כגון : פרטי מנהלי החברה, חוזים שונים, מידע נוסף הרלוונטי לחברה לפי תחום עיסוקה. במשרדי מע"מ תקבלו אישור על פתיחת התיק במע"מ וכן תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ כמו גם פנקס דיווח מע"מ דו חודשי או חד חודשי.

רישום החברה במס הכנסה

לאחר הרישום במע"מ יש לרשום את החברה במס הכנסה, יש למסור למס הכנסה פרטים כגון מספר החברה, פרטי יצירת קשר, תאריך פתיחת החברה ועוד. במידה והחברה עתידה להעסיק עובדים יש לפתוח תיק במס הכנסה ניכויים.

 

העסקת עובדים

במידה והחברה עתידה להעסיק עובדים יש להצהיר על כך בטופס רישום החברה בעת פתיחת החברה ולפתוח תיק ניכויים במס הכנסה. מס הכנסה ניכויים מעביר את המידע לביטוח לאומי ניכויים והם פותחים את התיק לחברה באופן עצמאי.


אישורים נוספים הנדרשים בעת פתיחת חברה

לעתים פתיחת חברה דורשת רישיונות נוספים בהתאם לסוג החברה והעיסוק, לדוגמה אישורים ממשרד הבריאות, רשיונות עסק למיניהם, היתרים לעסוק בעיסוקים מסוימים ועוד. לשם כך יש לוודא כי אתם מקבלים ייעוץ מתאים מעורך דין הבקיא בתחום העיסוק של חברתכם.

 

הנהלת חשבונות חברה והוראות ניהול ספרים

כל חברה נדרשת בניהול הנהלת חשבונות כפולה, חובת הנהלת חשבונות כפולה על כל חברה נובעת מחוק החברות.

בנוסף, על כל חברה חלות הוראות ניהול ספרים שונות הנובעות מתחום עיסוקה, מחזורה ומספר המועסקים בה. יש להקפיד לפעול על פי הוראות ניהול ספרים על מנת לשמור על ניהול תקין לפי פקודת מס הכנסה. הוראות ניהול ספרים נחלקות לתוספות לפי סוגי עוסקים שונות, למשל: יצרנים, סיטונאים, קמעונאים, נותני שירותים ועוד. בכל תוספת מפורטים מהם הספרים שיש לנהל ואיזה תיעוד יש לבצע.

כמו כן מפורט כיצד ומתי יש להוציא חשבוניות, קבלות, תעודות משלוח ועוד.

חובות דיווח למע"מ

על החברה להפיק חשבוניות עסקה וחשבוניות מס לאחר מתן שירות או מכירת טובין, יש להעביר לרשות מע"מ את המע"מ הנקוב בחשבונית המס. כמו כן, חברה יכולה לנכות מע"מ תשומות בהתאם לרשום בחשבוניות המס שהיא מקבלת מספקיה השונים. הדיווח למע"מ על הסכום שיש לקבל ולשלם למע"מ או מע"מ נטו, מתבצע מדי חודש או מדי חודשיים בהתאם לקביעה של פקיד מע"מ עד ה - 15 לחודש העוקב.

חובות דיווח למס הכנסה מקדמות ומס הכנסה ניכויים

דיווח מס הכנסה מקדמות : על החברה לדווח ולשלם מקדמות למס הכנסה, מס הכנסה מבקש לקבל את המס המגיע לו לאורך השנה ולא באופן חד פעמי בסוף השנה, ולכן יש לשלם מקדמות מהכנסת החברה מדי חודש או חודשיים, מהמקדמות יש להפחית סכום שנוכה במקור לחברה מספקיה

דיווח חודשי בגין ניכויים לעובדים : חברה אשר מעסיקה עובדים נדרשת לדווח בגינם למס הכנסה ולביטוח לאומי, הדיווח בגין עובדים הוא ברמה

חודשית וכולל תשלום אותו מחויבים החברה והעובדים לשלם לרשויות אלו על פי חוק.

דיווח בגין ניכוי במקור לספקים : חלק מהחברות חייבות בניכוי במקור לספקים, ראה מאמר בנושא ניכוי מס במקור, הדיווח והתשלום נעשה מדי חודש או מדי חודשים בהתאם לקביעתו של פקיד השומה.

ניהול הנהלת החשבונות של חברה נעשה על ידי תוכנה לניהול חשבונות, הדיווחים והתשלומים החודשיים נעשים בסניפי הדואר, בבנקים או באמצעות האינטרנט.

 

דיווחים שנתיים של חברה

חברה בע"מ נדרשת בדיווח שנתי למס הכנסה, מדובר בהגשת דוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון, יש להגיש את הדוחות בגין כל שנת מס עד לסוף חודש מאי של השנה העוקבת.

 

בכל שנה יש להגיש דוח שנתי לרשם החברות בנוסף לדוחות המבוקרים למס הכנסה.

דיווחים שנתיים של בעלי מניות החברה

לאחר פתיחת חברה, בכל שנה על בעלי המניות להגיש דוח שנתי למס הכנסה על הכנסותיהם מכל המקורות ובכלל זה דיווח על דיבידנדים שהתקבלו אצלם מן החברה. את הדוחות האישיים מגישים יחד עם הגשת דו"ח החברה למס הכנסה.

 

בדרך כלל לאחר פתיחת חברה, נדרשים בעלי החברה לדווח למס הכנסה על הצהרת הון, מדובר על פירוט הנכסים של הבעלים.

 

איחור בדיווחי החברה ובעלי המניות

איחור בהגשת הדיווחים השוטפים והשנתיים גורר קנסות ואף חקירות. לכן חשוב להקפיד על דיווחים במועד והגשת הדוחות הכספיים במועדם. שימו לב כי רואה החשבון שלכם זכאי לקבלת אורכות מרשויות המס.


בשור רואי חשבון, אנו מוודאים כי לקוחותינו מגישים הן את הדיווחים השוטפים והן את הדוחות המבוקרים והדוחות האישיים במועד, על מנת להמנע מקנסות מיותרים.

 שמירת מסמכים לאחר פתיחת חברה בע"מ

לאחר פתיחת חברה יש לשמור את האסמכתאות שנאספו במהלך ניהול החברה לאורך שבע שנים, מדובר בקבלות, חשבוניות, אישורים מרשויות המס, אישורים על הפקדות בקופות גמל, פנסיה, קרנות השתלמות, ספרי הנהלת החשבונות וכו''.

 סגירת חברה

הליך סגירת חברה הוא תהליך ארוך וסבוך. יש לבצע את סגירת החברה במע"מ, במס הכנסה, בביטוח לאומי וכן ברשם החברות. בעת סגירת חברה יבחנו הרשויות מדוע נסגרה החברה, האם ולמי נמכרה הפעילות, מה נעשה עם המלאי והרכוש הקבוע וכן בדרך כלל יבדקו השומות האחרונות שהוגשו. יש לבצע את ההליך בליווי רואה חשבון.

איתור חברה

באמצעות רשם החברות ניתן לאתר פרטים בסיסיים על כל חברה בישראל ביניהם: מספר החברה, שם החברה, סוג התאגיד, האם החברה מוגבלת או לא, סטאטוס, מען החברה, מטרת החברה, תיאור החברה. ניתן לקבל פרטים נוספים אודות כל חברה, בתשלום. החיפוש נעשה באתר רשם החברות- חיפוש חברה. ניתן לאתר חברה באמצעות שמה או באמצעות מספר הח.פ. שלה.

 

רואה חשבון לפתיחת חברה

שור רואי חשבון הנו משרד המתמחה בעסקים קטנים ובינוניים, אנו מסייעים ומלווים בעלי עסקים ויזמים רבים בעת פתיחת חברה לאורך שלבי הקמתה.

השירות לחברות בשור רואי חשבון כולל ניהול מלא של החשבונות, דיווחים שוטפים והגשת דוחות שנתיים מבוקרים למס הכנסה, דוח שנתי והצהרת הון לבעלי המניות ודיווח לרשויות, והכל במחירים תחרותיים. 

.

במשרד שור רואי חשבון אנו מוודאים כי לקוחותינו יפעלו בהתאם לחוק ולתקנות, יגישו את המסמכים בזמן ויוכלו להתרכז בניהול החברה שלהם בעוד אנו מוודאים כי הנהלת החשבונות והדיווחים לרשויות מתנהלים כסדרם.

אם אתם מעוניינים לפתוח חברה או להעביר את ניהול החברה שלכם למשרדנו צרו אתנו קשר כעת באמצעות הטלפון

או השאירו פרטיכם באתר ואנו נחזור אליכם.

 

אין באמור במאמר ובאתר זה משום ייעוץ משפטי וכל העושה בו שימוש, עושה זאת על אחריותו בלבד.

מומלץ להסתייע ברואה חשבון לשם הגשת דוח שנתי.

שור רואי חשבון

פתיחת חברה מדריך
פתיחת חברה
ייתרונות
המשמעות
שלבי הקמה
רישום חברה
תקנון
אגרת חברה
רישום במע״מ
רישום חברה במס
העסקת עובידי
אישורים נוסיפים
הנהחלת חשבונות
חוות דיווח למע״מ
חובת דיווח למס
דיווים שנתתיים
דיווחים שנתיים מניות
איחור דיווח לבעלי מניות
שמירת מסמכים
סגירת חברה
איור חברה
רואה חשבון
bottom of page