top of page

,רואה חשבון לרופאים

הנהלת חשבונות לרופאים עוסקים מורשים

וביקורת דוחות כספיים לחברות רופאים

Bubbletalk2.png

רופא? אני אוודא שהנהלת החשבונות

בעסקך תוכוון לניצול הטבות מס להן

אתה זכאי.

אני מלווה רופאים רבים באופן אישי,

אשמח לסייע להתנהלות תקינה בעסקך ולפטור אותך מהטרדה של עיסוק מול הרשויות.

הנהלת חשבונות לרופאים בשור רואי חשבון 

בשיטת הליווי הצמוד אני דואגת לדיווחים ולתכנון המס, אתה דואג לפיתוח הפרקטיקה!

כרופא עצמאי במשרדי תהנה מקו ישיר אלי וכן מהתנהלות תקינה ומסודרת מול הרשויות, מיצוי הטבות מיסוי להן אתה זכאי, והקפדה על ניהול

חשבונות איכותי המאפשר קבלת החלטות מבוססת מידע.

 

אני מלווה רופאים במהלך הקמת וניהול המרפאה הפרטית וברמה הפיננסית, ליווי משרדי כולל בין היתר:

- פתיחת תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי

 

- ניהול חשבונות מלא בהתאם להוראות הספרים החלות על רופאים

 

- ניהול מלא של הדיווחים השוטפים לכלל רשויות המס, מע"מ, מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי ומענה על דרישות נוספות מטעם הרשויות

 

- הגשת דוח שנתי שנערך על ידי, וכן ביקורת דוחות כספיים לחברות רופאים

 

- הכנה והגשה של הצהרת הון מלאה בהתאם לדרישות החוק-

 

- מדי תקופה אשלח לך דוח תפעולי שנערך על ידי, המציג את מצב עסקך בזמן אמת ומאפשר לך לקבל החלטות פיננסיות מושכלות-

מדי חודש אוודא כי הוצאות הפרקטיקה נכללו בדיווח השוטף ואבצע עבורך התאמות כרטיסים, באופן זה תקבל תמונת מצב ברורה ועדכנית אודות הפרקטיקה. לקראת תום שנת המס אבצע סימולציה שמטרתה לוודא כי אתה ממקסם את הטבות המס המגיעות לך כרופא עצמאי הן ברמת העסק והן מבחינת הפרשות סוציאליות תוך בחינת האפשרות לביצוע הפרשות סוציאליות נוספות.

כלקוח משרדי אתה מוזמן לפנות אלי לבחינת ההשפעה של כל פעולה על המרפאה ועליך כבעל העסק, ההתייחסות שתקבל אינה כללית אלא נובעת מתוך היכרות שלי אתך ועם עסקך וראיה ארוכת טווח ותוך התייחסות להוראות ניהול ספרים החלות על רופאים והפרקטיקה הנוהגת . שיטת הליווי הצמוד הותאמה עבור רופאים, ומאפשרת לך להפיק את המיטב משירותי משרדי, המדיניות – דלת פתוחה וקו טלפון זמין בכל שאלה.

במידה ואתה בשלבי הקמת עסקך העצמאי, או סבור שהשירות שאתה מקבל היום אינו מתאים לדרישותיך, (איחור בדיווחים/ ספיגת קנסות/ חוסר במידע) ומבקש להתקדם לשירות איכותי מרואה חשבון המטפל בתיק שלך באופן שוטף ואכפתי ולא רק לפני הגשת הדוח השנתי, הגיע הזמן שנדבר! התקשר לטלפון הישיר שלי: 052-8878575

הרצאה מפי רואת חשבון לירון שור בנושא פתיחה וניהול של עוסק מורשה:

חלק מהדרכים בהן אסייע לך כרופא עצמאי

מיסוי

- כי אתה יכול להפחית את ההכנסה החייבת בדרכים לגיטימיות

- כי התנהלות לא נכונה תגדיל את תשלומי המס

- כי המדינה מספקת הטבות מס למי שפועל מתוך הבנה ותכנון מוקדם

ניהול חשבונות

- כי עדיף שהזמן שלך יושקע בקידום עסקך

- כי ביקורת ספרים שנכשלה היא הדבר האחרון שאתה צריך על הראש ועל רופאים חלות הוראות ספציפיות

- כי ניהול ספרים איכותי משפר את הרווחיות

מחיר

- כי תהנה ממחיר תחרותי לטיפול מלא בדרישות הפרקטיקה!

 

- כי אני מאמינה שרואה חשבון, לקוח זהו קשר רב שנים וכמדיניות אני הולכת לקראת לקוחותיי וכי רופאים מהווים חלק משמעותי מלקוחות משרדי

bottom of page