top of page

רואה חשבון למלכ"ר, עמותה, חברה לטובת הציבור וגופים ללא מטרות רווח

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי שירות הנהלת חשבונות.

בשור רואי חשבון אנו מלווים בתור רואי חשבון מבקרים או רואי חשבון מלווים גופים הפועלים ללא מטרות רווח ביניהם עמותות, אגודות שיתופיות, מלכ"רים

: ועוד. בכלל זה אנו מספקים לגופים אלו שירות מלא בעת הקמה, דיווחים קבלת אישורים שונים הנדרשים על ידי הגופים המפקחים וכדומה

סיוע בעת הקמת העמותה או המלכ"ר -

שירותי הנהלת חשבונות מלאים לעמותות, מלכ"רים וחברות לתועלת הציבור -

שירותי ביקורת לחל"צ ומלכ"רים -

ייעוץ שוטף בנושאי מיסוי והוראות ניהול ספרים לגופים הפועלים ללא מטרות רווח -

סיוע בהכנת דיווחים שונים לרשויות -

,מתן אישור רואה חשבון בהתאם לדרישות הגוף המפקח, לדוגמה אישור רואה חשבון על הכנסות -

אישור רואה חשבון על הוצאות הנהלה וכלליות לחשב הכללי במשרד האוצר ועוד

במידה ויש לכם שאלה בנושא אפשרות ניהול הגוף המנוהל על ידכם במשרד שור רואי חשבון, מעבר לטיפול במשרדנו או קבלת ייעוץ שוטף ואישורים מיוחדים פנו אלי לטלפון הישיר 0528-878575 לקביעת פגישת ייעוץ

bottom of page