top of page

הפקדה לגמל והשתלמות לקראת תום שנת המס

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

מומלץ לכל העצמאיים לבדוק את הרווח השנתי על מנת להתאים את ההפרשות הפנסיוניות והפרשות לקרן השתלמות לרווח השנתי

.וזאת על מנת לנצל את הטבות המס המקסימליות הניתנות

הפרשה לקרן השתלמות לעצמאיים- עצמאיים יכולים להפקיד עד 7% מההכנסה החייבת לקרן השתלמות ועד תקרה של 259,000 ש"ח בשנה. מתוך

.סכום זה יוכר למס 4.5% מההכנסה החייבת עד תקרה של 259,000 ש"ח לשנה

הפרשה לפנסיה לעצמאיים- מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח לגבי אופן ההפקדה המועדפת. ככלל עצמאיים יכולים להפקיד עד 16% מההכנסה

.החייבת ועד תקרה הקבועה בחוק ולקבל עליה הטבות מס

.לפרטים נוספים וייעוץ בנושא פנו למשרדנו

שור רואי חשבון

bottom of page