top of page

? הוצאות חניה – כיצד מוכרות

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

? מה דינן של הוצאות חניה, האם יש להכיר בהן כהוצאה במלואן או לפי תקנות ניכוי הוצאות רכב

: על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב – 1992, נקבע כי

הוצאות חניה שאינן במקום העסק יטופלו בדומה להוצאות רכב – כלומר יתואמו לפי תקנות מס הכנסה -

 

הוצאות חניה שהינן במקום העסק יוכרו במלואן וזאת בתנאי שעומדות במבחנים הכלליים של התרת הוצאות -

.כלומר יש נחיצות בהוצאה לשם יצירת הכנסה

ההחלטה על צורת ההתאגדות העדיפה הינה החלטה חשובה, לפגישת ייעוץ בנושא פנו למשרדינו

שור רואי חשבון

bottom of page