top of page

חשבוניות פיקטיביות - אסור לקזז את המע"מ בגינן!

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

לפי החוק והפסיקה אסור לדרוש מס תשומות, כלומר לקזז את המע"מ בגין חשבוניות אשר המע"מ בגינן לא הגיע לידי רשויות המס.

קל וחומר כאשר ידע העוסק כי החשבונית הוצאה שלא כדין, אולם גם עוסק אשר קיבל את החשבונית ולא ידע כי המע"מ בגינה לא דווח כלומר בידו חשבונית פיקטיבית, לא רשאי לנכות את המע"מ.

לפי הפסיקה במידה והעוסק הוכיח כי לא ידע ולא יכול היה לדעת כי החשבונית פיקטיבית אז יותר לו לקזז את המע"מ בגינה. אך חובת ההוכחה עליו.

האבסורד הוא שרשויות מע"מ אינן מספקות את המידע לגבי האם מותר לקזז מע"מ של ספקים מסויימים.

ההחלטה על צורת ההתאגדות העדיפה הינה החלטה חשובה, לפגישת ייעוץ בנושא פנו למשרדינו.

שור רואי חשבון

bottom of page