top of page

קיזוז מע"מ בגין תשומות מעורבות

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

האם מותר לקזז מע"מ בגין תשומות מעורבות ? (הוצאות פרטיות ועסקיות גם יחד)

על פי תקנה 18 לתקנות מע"מ בנושא תשומות מעורבות:

יהיה ניתן לניכוי בשיעור יחסי, שהוא כיחס השימוש לצרכי העסק לכלל השימוש.

 

היה בשימוש של לצרכי העסק, שימוש בלתי מסוים, ינהגו לפי הכללים כדלהלן:

 

- קבע המנהל את החלק היחסי, לפי קביעתו

- לא קבע המנהל ועיקר השימוש הוא לצרכי העסק, יוכרו שני שלישים מהתשומות

- לא קבע המנהל ועיקר הישמוש הוא לא לצרכי העסק, יוכרו רבע מהתשומות

למידע נוסף וקליטה כלקוחות המשרד, פנו אלי לטלפון הישיר - 0528878575

שור רואי חשבון

bottom of page