top of page

מועד הוצאת חשבונית מס

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

מועד הוצאת חשבונית מס, לאחר תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף, הינו 14 יום ממועד החיוב במס ללא חריגים.

בנוסף קובע החוק כי מקבל שירות אשר מבצע עסקה עם עוסק אשר מועד החיוב במס הינו על בסיס מזומן, ראה מאמר בנושא

מועד החיוב במס, לא יכול לחייבו להנפיק לו חשבונית מס לפני תשלום התמורה אלא רק חשבונית עסקה. עם זאת במידה והעוסק מוכן הרי שיוכל לתת חשבונית מס במקום חשבונית עסקה.

החוק בא לסייע לעוסקים קטנים אל מול לקוחות חזקים אשר מחייבים את העוסקים להנפיק חשבונית מס לפני המועד כתנאי לקבלת התשלום.

למידע נוסף פנו אלינו

שור רואי חשבון

bottom of page