top of page

אופן חישוב דמי לידה לביטוח לאומי לעובדת עצמאית 

צרו אתנו קשר בטלפון הישיר – 05288-78575

לקבלת מידע וקביעת פגישת ייעוץ בנושאי מס הכנסה.

כיצד מחושבים דמי ביטוח לאומי לעובדת עצמאית בעת חופשת לידה?

מה קורה כאשר בשל ההריון יורדת הכנסתה? האם הביטוח הלאומי מתחשב בכך לשם חישוב דמי הלידה?

באופן רגיל מחושבים דמי הלידה של עובדת עצמאית לפי הכנסתה ברבעון שקדם לחופשת הלידה (90 הימים לפני היום בו הפסיקה את עבודתה בשל ההריון). במידה והחישוב אינו משקף את שכרה תוקנו תקנות אשר משנות את החישוב הנ"ל.

בתקנה 2א לתקנות הביטוח הלאומי נקבע כי אם הפסיקה העובדת את עבודתה לפני זכאותה לדמי לידה או ששכרה ירד משמעותית בתקופה זו בשל ההריון- הרי שהחישוב יהיה לפי הרבעון הקודם להפסקתה את עבודתה.

הכנסתה החודשית של עובדת עצמאית מחושבת לפי הכנסתה השנתית מחולקת למספר החודשים בשנה.

כלומר עובדת עצמאית אשר הפסיקה עבודתה או צמצמה אותה באופן משמעותי בשל בעיות בריאותיות הקשורות להריונה (ובידה אישורים רפואיים המאשרים זאת),  תחושב הכנסתה לפי שנת המס שקדמה להריונה.

לפרטים נוספים- פני למשרדנו בטלפון: 09-7684004

שור רואי חשבון

bottom of page