top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: הוצאה מוכרת

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

שימו לב שהוצאה שהושגה לשם השגת הכנסה יכולה להיווצר לכם בין אם אתם פועלים כעצמאים באמצעות עוסק מורשה או פטור, בין אם מדובר בחברה ואף לעובדים שכירים בחלק מן המקרים מותר להכיר בהוצאות שונות.

מאמר זה עוסק בהוצאה מוכרת לצורכי מס הכנסה, באם יש לכם שאלה לגבי עסקכם, אנא צרו עמנו קשר בטלפון הישיר לשם קביעת פגישת ייעוץ ללא עלות במשרדנו בטלפון הישיר  05288-78575.

הוצאה מוכרת הינה הוצאה שמותר להפחית מההכנסה. הוצאה מוכרת לפי פקודת מס הכנסה הינה הוצאה שהוצאה לשם השגת הכנסה, כלומר הוצאה שהינה למטרה עסקית טהורה ולא למטרה פרטית. לכל עסק יש סוגי הוצאות שאותן הוא מוציא לשם ייצור הכנסתו. לדוגמא עוסק אשר מוכר סחורות רוכש חומרי גלם או מלאי לשם מכירה, הוצאה זו הינה הוצאה עסקית מוכרת. הוצאות אשר הוצאו במהלך העסקים הרגיל וסייעו בהליך ייצור ההכנסה הינן הוצאות מוכרות.

הוצאה פרטית הינה הוצאה שלא הוצאה לשם ייצור הכנסה אלא למטרה פרטית. הוצאה פרטית אסורה בניכוי מההכנסה. הוצאה פרטית בעסק אחד עשויה להיות הוצאה עסקית בעסק אחר, למשל רכישת מזון הינה הוצאה פרטית בעסק לפרסום אולם עשויה להיות מוכרת בעסק לממכר עוגות.

הוצאה מעורבת הינה הוצאה אשר חלקה מוכר וחלקה פרטית. הוצאה כזו אינה הוצאה מוכרת אך תותר לניכוי במידה וניתן להפריד את החלק העסקי מהחלק הפרטי. הוצאה מעורבת לדוגמא הינה הוצאה בגין שימוש בטלפון נייד, שכן קשה להפריד את השימוש העסקי בטלפון (שיחות עסקיות עם לקוחות וספקים) מהשימוש הפרטי (שיחות פרטיות). לגבי הוצאות מעורבות נקבעו תקנות אשר מגדירות איזה חלק מההוצאה מוכר ואיזה חלק אסור לניכוי מההכנסה.

הוצאה הונית הינה הוצאה שאינה מוכרת, כלומר אין להפחית את ההוצאה מההכנסה, שכן הוצאה הונית אופייה הינו שתשמש במשך תקופה ארוכה משנה, לדוגמא שיפוץ בית העסק, רכישת ריהוט עבור העסק. הוצאה הונית תרשם לרוב כנכס ועלותה תופחת לאורך מספר שנים ולמעשה תהיה הוצאת פחת.

:דוגמאות להוצאות מוכרות

קניות- רכישת מלאי חומרי גלם או מוצרים מוגמרים לשם מכירה במהלך העסקים הרגיל-

הוצאות משכורת לעובדים-

הוצאות משרדיות- הדפסות, רכישת ציוד משרדי וכ''ו-

הוצאות טלפון במשרד-

הוצאות אחזקה ותיקונים- הוצאות חשמל, תיקונים שוטפים-

יש לציין כי מע"מ קבע כללים נוספים לגבי ניכוי מע"מ התשומות בגין הוצאות שונות, בנושא זה נדון במאמר הבא בסדרה.

לעסקים שונים הוצאות שונות, על בעל העסק לכלול הוצאות המותרות בניכוי כלומר הנכללות בגדר הוצאה מוכרת ולשים לב בכל הנוגע להוצאות הוניות, הכללה של נכסים כהוצאה עשויה לגרור תשלומים בעתיד בתוספת ריבית והצמדה. בכל שאלה שיש לכם התקשרו אלינו היום לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות, בטלפון הישיר – 05288-78575

:(דוגמאות להוצאות מעורבות (לגביהן נקבעו כללים כמה ניתן להכיר

הוצאות רכב- דלק, תיקונים-

הוצאות שימוש בטלפון נייד-

הוצאות בית (כאשר העסק בבית)- חשמל, ארנונה,טלפון, ועד בית-

:דוגמאות להוצאות אסורות בניכוי

קנסות-

תשלומים למס הכנסה-

הוצאות הוניות- רכישת ריהוט/רכב גם אם לשם העסק-

bottom of page