top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: שווי טלפון נייד

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

שכירים ועצמאיים רבים משתמשים בטלפון הנייד בעבודתם היומיומית ככלי עבודה במהלך העסקים. עם זאת מעצם אופיו של הטלפון הנייד ניתן להשתמש בו לשיחות פרטיות גם מהבית, וזאת בניגוד לקו הטלפון בעבודה. לכן ההוצאה בגין אחזקת טלפון נייד הינה הוצאה מעורבת עסקית ופרטית גם יחד שכן קשה להפריד את חלק השימוש העסקי מחלק השימוש הפרטי. בשנת 2002 נקבעו תקנות כיצד יש להכיר בהוצאה זו: תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002.

בעל עסק עצמאי, התקשר לקביעת פגישה לניהול התיק במשרדנו, בדוק את השירות שלנו לעוסק המורשה.

עובד שכיר- בתקנות נקבע כי עובד שכיר אשר מקבל טלפון מהמעביד יש לחייבו בשווי שימוש של 100 ש"ח בחודש. בעת חיוב העובד, רשאי המעביד להכיר בכל ההוצאה שהוציא בגין אחזקת מכשיר הטלפון הנייד. במידה והעובד משתתף בחלק מההוצאה יש להפחית את התשלום אשר העובד משלם מהשווי. למשל העובד משלם 50 ש"ח בחודש, אז ייזקף לו שווי של 50 ש"ח בלבד. במידה והעובד משתתף בסכום השווה או הגבוה מ-100 ש"ח לא ייזקף לו כל שווי, וכל ההוצאה תותר לחברה.

על פיחוזר מס הכנסה 4/03 במידה ועובד מקבל ממעבידו שני מכשירי טלפון נייד לשימושו - אזי יכול לבחור המעביד אחת משתי אפשרויות, חיוב העובד בשני שווים או חיוב העובד בשווי אחד ואי התרה של הוצאות בשל המכשיר השני בסכום של 1200 ש"ח.

עובד עצמאי- עובד עצמאי אינו מוציא שכר לעצמו, חבות המס שלו מחושבת באופן שנתי בדוח השנתי למס הכנסה אשר מוגש מדי שנה. אי לכך, עצמאי אשר משתמש בטלפון נייד לשם עבודתו יוכרו לו בסוף השנה בדוח השנתי, הגבוה מבין: כל ההוצאה שהוציא בגין טלפון נייד פחות שווי השימוש, 1200 ש"ח, או מחצית מההוצאה השנתית. יש לציין כי ההוצאה הינה עבור מנוי טלפון נייד אחד בלבד.

מכשיר טלפון נייד אשר בו משתמשים בני משפחתו של העובד, בין אם הוא שכיר ובין אם הוא עצמאי, כל ההוצאות בגינו לא יותרו שכן המכשיר אינו לפעילות עסקית אלא פרטית.

במידה והמעביד מחזיר הוצאות בגין מכשיר טלפון נייד אשר הינו בבעלות העובד, כל החזר ההוצאות ייחשבו כהכנסה בשכרו של העובד.

לקביעת פגישת ייעוץ במשרד רואה חשבון שור צרו אתנו קשר בטלפון הישיר 052-8878575

הכללים הללו יחולו גם אם מכשיר הטלפון נייד נשאר בסוף היום אצל המעביד שכן ניתן לבצע שימוש פרטי במכשיר גם בעת העבודה.

על פי סעיף 2 בתקנות שווי שימוש ברדיו טלפון נייד: "שווי השימוש לכל חודש ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד, למעט רדיו טלפון כאמור שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית, או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך, והכל בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו רדיו טלפון נייד."

bottom of page