top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: דיווח מקוון למע"מ

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

דיווח מקוון למע"מ טופס 874

אם אתם מתכננים פתיחת עסק או מנהלים עסק עצמאי, פנו אלינו לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות במשרדינו בטלפון הישיר – 05288-78575.

עוסקים אשר מחזור עסקאותיהם בשנת 2009 גבוה מ-4 מיליון ש"ח ובנוסף חייבים בהנה"ח כפולה לפי הוראות ניהול ספרים-.

במסגרת תיקון מס'' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975 אשר פורסם בחודש יולי 2009 הוחלה חובת הגשת דיווח מפורט לעוסקים בגין העסקאות והתשומות, חובת הדיווח הינה באופן מקוון. החלת החובה על העוסקים הינה באופן מדורג כאשר בכל שנה נוספים עוסקים נוספים למעגל החייבים בדיווח מקוון. העוסקים נכנסים לתחולת החוק על פי היקף וסוג פעילותם.

מי חייב בדיווח מפורט

: חייבים בדיווח מקוון החל מה- 1.1.10

עוסקים אשר מחזור עסקאותיהם בשנת 2010 גבוה מ-4 מיליון ש"ח ו/או חייבים בהנה"ח כפולה לפי הוראות ניהול ספרים-

מוסדות כספיים שמחזורם גבוה מ-4 מיליון ש"ח-

מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ומעלה-

: חייבים בדיווח מקוון החל מה- 1.1.11

: חייבים בדיווח מקוון החל מה- 1.1.12

עוסקים אשר מחזור עסקאותיהם בשנת 2011 גבוה מ-2.5 מיליון ש"ח ו/או חייבים בהנה"ח כפולה לפי הוראות ניהול ספרים-

מוסדות כספיים שמחזורם גבוה מ-4 מיליון ש"ח-

מלכ"רים שמחזורם גבוה מ-20 מיליון ש"ח-

: חייבים בדיווח מקוון החל מה- 1.1.14

כל העוסקים המורשים במשק-

כל המלכ"רים החייבים במס שכר-

כל המוסדות הכספיים-

על מה יש לדווח בדיווח המקוון למע"מ

הדיווח המפורט הינו שידור מקוון של רשומות בקובץ במבנה שנקבע של כל חשבוניות המס, ההכנסות, שהוציא העוסק בתקופת הדיווח השוטפת, כל חשבוניות התשומות ששולמו על ידי העוסק וכן כל רשימוני הייבוא. יש לפרט לגבי חשבוניות ההכנסות וההוצאות: יתרות פתיחה, מספר עוסק במע"מ של ספקים ולקוחות, תאריכים, מספרים סידוריים וסכומים כוללים.

חשבוניות בגין מכירות- שסכומן עד 5,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) ניתן לדווח במרוכז-

חשבוניות בגין תשומות- ניתן לדווח ברשומה מרוכזת, בתנאי שהחשבוניות הינן מסוג קופה קטנה- וכן בתנאי-

(שסכום החשבונית הינו עד 2,175 ש"ח (לא כולל מע"מ

דיווח חשבוניות במרוכז

עוסקים ומנהלי חשבונות רבים נוהגים לרשום במרוכז חשבוניות הכנסות והוצאות.

:בדיווח המקוון יש לשים לב לדרך הדיווח הנכונה. חשבוניות שניתן לדווחן במרוכז

דרך הדיווח המקוון למע"מ

על הדיווח להיות מאובטח, לכן הדיווח המקוון יתבצע על ידי מייצגים דרך מערכת מייצגים, שע"מ, או על ידי העוסק באתר האינטרנט של רשות המיסים באמצעות "כרטיס חכם" שמסופק על ידי חברה שרשות המיסים נתנה לה היתר להנפיק כרטיס זה.

דחיית מע"מ להחזר

עוסקים רבים אשר זכאים להחזר מע"מ בחודש מסויים מעדיפים לדחות את ההחזר לחודש הבא על מנת לא לקבל החזר ולקזזו מתשלום המע"מ בחודש הבא. בדיווח מקוון למע"מ לא ניתן לדחות סכום גורף עד איפוס הסכום לתשלום- כלומר להגיש דו"ח אפס, אלא יש צורך לדחות דיווח חשבוניות ספציפיות.

הערות כלליות לעניין דיווח מע"מ מקוון

המפורט במאמר זה בעניין דיווח מע"מ ודיווח מקוון למע"מ הנו בגדר מתן קווים כלליים על השינויים שחלו לעניין הדיווח המקוון, ואין להתייחס לאמור בו כייעוץ המחייב את שור רואי חשבון.

אם אתם מנהלים עסק עצמאי או פותחים עסק באמצעות עצמאי או חברה, פנו למשרדנו באמצעות הטלפון הישיר – 0528-878575 לקביעת פגישת ייעוץ ללא תשלום.

לכל תקופה ניתן לדווח דוח אחד בלבד-

במידה ויש צורך לתקן רשומה יש להכניסה במינוס-

במידה ורוצים להגיש דוח מע"מ מתקן יש לפנות למשרד המע"מ לביטול הדיווח המקוון שהוגש ולאחר מכן לדווח את החדש-

דיווח אשר בו אחוז שגויים הגבוה מ 5% לא ישודר-

לכל ספק יש להכניס מפר עוסק במע"מ תקין- במידה ומע"מ אינו מזהה את מספר הספק הדוח לא ישודר-

התשלום יבוצע בדוח ידני- כמובן שהדוח הידני צריך שיהיה תואם לדווח המקוון ששודר-

bottom of page