top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: הוראות ניהול ספרים

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

באם יש לכם עסק עצמאי פנו אלינו כעת באמצעות הטלפון הישיר 0528-878575 לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות או השאירו את הפרטים שלכם באתר באמצעות לחיצה על תפריט צור קשר ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי.

פקודת מס הכנסה מסמיכה את מנהל רשות המיסים המיסים לקבוע עבור עוסקים כיצד עליהם לבצע ניהול פנקסי חשבונות של הכנסה הנובעת מעסק או משלח יד. הוראות ניהול ספרים פורסמו ב : הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג 1973. מטרות הוראות ניהול ספרים הן חיוב העוסקים לנהל חשבונותיהם בצורה שתקשה עלהם להעלים הכנסות או לנפח הוצאות וכן להקל על פקיד השומה את הפיקוח על העוסק במידה וירצה לבדוק את תקינות עסקו.

הוראות ניהול ספרים  מסדירות את האופן בו יש לנהל את הרישומים החשבונאיים והניהוליים של העסק. בהוראות ניהול ספרים מפורט אילו רישומים יש לבצע וכיצד יש לבצעם. למשל כיצד יש להנפיק קבלות, חשבוניות ותעודות משלוח. האם וכיצד יש לנהל רשימת מלאי ומפקד מצאי, וכן על מי מוטלת חובת ניהול מעקב אחר לקוחות וספקים ועוד.

בסעיף 2 להוראות ניהול ספרים נקבע כי עוסק שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד חייב בניהול פנקסים לפי ההוראות. הסעיף פוטר מחובת ניהול פנקסים הכנסה אשר נוכה ממנה מס במקור בשיעור 40% לפחות, לא נדרשו הוצאות בגין ההכנסה וכן שההכנסה הינה מתן שירותים שהוצאה לגביה חשבונית עצמית.

חובת ניהול פנקסי חשבונות

ניהול חשבונות בשיטה הכפולה

בהוראות ניהול ספרים נקבע אילו עוסקים חייבים בניהול מערכת חשבונות כפולה. הקביעה נעשית על פי תחום עיסוק, מחזור ומספר מועסקים, אין הבחנה בין חברה ליחיד. פועל יוצא הינו, שלפי הוראות ניהול ספרים אין חובה על כל חברה לנהל מערכת חשבונות כפולה. החובה לנהל מערכת חשבונות כפולה על כל חברה נובעת מחוק החברות.

בהוראות יש הגדרה לכל סוג מסמך, מה כולל כל סוג מסמך, ומתי צריך להוציא. למשל: שובר קבלה, חשבונית, תעודת משלוח, סרט קופה רושמת, כרטיס כניסה, כרטיס להולכת נוסעים, חשבונית מס והגדרות נוספות. כל עוסק צריך לקרוא את הוראות ניהול הספרים וכן את התוספת הרלוונטית לגביו ולנהל את ספריו ואת עסקו לפי המפורט שם.

סטייה מהוראות ניהול ספרים מס הכנסה

בפקודת מס הכנסה מפורטות עילות אשר בגינן יכול פקיד השומה לבצע פסילת ספרים לעוסק. אחת העילות הינן סטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים. לפסילת ספרים משמעות חמורה מאוד לגבי המשך פעילותו של העוסק שכן פסילה משמעותה, בין היתר, שפקיד השומה רשאי שלא לראות בספרים שנוהלו כקבילים וכתוצאה מכך לקבוע לעוסק שומה על פי ראות עיניו וזאת בתוספת לסנקציות נוספות כגון שיעור מס התחלתי (ליחיד) של 30%. בשל כך על כל עוסק להקפיד להכיר ולמלא אחרי הוראות ניהול הספרים הרלוונטיות לגביו. שכן אי עמידה בהוראות עשויה לגרום לפסילת ספרים.

בשור רואי חשבון כל אחד מלקוחותינו מקבל הדרכה וייעוץ שוטף על הוראות ניהול ספרים הקשורות לעסקו ועל האופן בו עליו לנהל את ספריו בהתאם לתחום עיסוקו וגודל העסק שלו.

פנה אלינו כעת לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות בעניין פתיחת עסק באמצעות הטלפון הישיר 0528-878575

הוראות ניהול ספרים מס הכנסה נחלקות למספר פרקים כאשר כל פרק עוסק בנושא אחר, לדוגמא: נהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה, סוגי ספרים שיש לנהל, הוראות ניהול תקין של קופה רושמת, כללים לעניין מערכת חשבונות ממחושבת, כללים למזעור מערכת חשבונות. בנוסף קיים פרק תוספות בו מפורטות הוראות ספציפיות לסוגי עוסקים שונים, המפרטות אילו חובות חלות על כל סוג עוסק לפי תחום עיסוקו, מחזור ההכנסות ומספר המועסקים.

עוסק פטור אינו חייב בניהול ספרים לפי התוספות כלומר לפי תחום עסוקו אלא הוא צריך לנהל רק שוברי קבלה או ספר פדיון יומי וכן תיק תיעוד חוץ.

עוסק מורשה חייב לנהל את ספריו לפי התוספות כלומר עליו לוודא באיזו קטגוריה הוא נופל ולנהל את סוגי הספרים לפי המפורט בתוספת. עוסק אשר יש לו שני עסקים שונים אשר נופלים בקטגוריות שונות בתוספות, ינהל את ספריו לפי התוספת של עסקו העיקרי תוך ביצוע התאמות נדרשות.

קראו עוד על הנהלת חשבונות בקישור הבא

מאמר זה אינו בא בגדר ייעוץ משפטי וכל העושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד.

bottom of page