top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: פסילת ספרים מס הכנסה

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

פקודת מס הכנסה, סעיף 130 קובע כי פקיד השומה רשאי לחייב את הנישומים לנהל את פנקסיהם בצורה מסויימת כך שתקל עליו לערוך בדיקות על ספריהם וכן על מנת למנוע מהם להעלים הכנסות. סעיף 130 (ב) קובע שפקיד השומה רשאי לסרב לקבל פנקסי חשבונות שנוהלו לא על בסיס ההוראות במידה שהסטיות מההוראות ו/או הליקויים שנמצאו היו מהותיים לקביעת ההכנסה אצל הנישום.

הנפקת חשבוניות פיקטיביות-

אי ניהול פנקסי קבלות-

אי שמירת מסמכי חשבוניות-

:סטיות מהותיות

סטייה הינה  אי ניהול פנקסי חשבונות או תיעוד אחר הנדרש על פי הוראות ניהול ספרים, בנוסף סטייה הינה ניהול בצורה שגוייה של אחת מההוראות המצוייות בהוראות ניהול הספרים. ליקוי הינו רישום שגוי בספרי החשבונות או אי מילוי כלל חשבונאי שאינו מופיע בצורה מפורשת בהוראות. לא כל ליקוי או סטייה יביאו לפסילת ספרי החשבונות אלא רק ליקוי או סטייה מהותיים.

כיצד נקבעת שאלת המהותיות? במידה וכתוצאה מהליקוי או הסטייה קשה לבקר את ספרי החשבונות של העוסק ולא ניתן להגיע להכנסתו

:החייבת אזי מדובר בליקוי או סטייה מהותיים. בפסיקה נקבעו ליקויים וסטיות אשר הוגדרו כמהותיים, לדוגמא

:ליקויים מהותיים

המנעות מרישום של כל הקניות בעסק-

ניהול הנהלת חשבונות חד צידית כאשר צריך לנהל כפולה-

סעיף 145 לפקודת מס הכנסה קובע כי: ".. נישום הרושם את תקבוליו בסרט קופה רושמת, שובר קבלה, חשבונית, ספר פדיון יומי או תיעוד אחר שהוא חייב לנהל... ולא רשם תקבול שהיה חייב לרשמו... יראו את פנקסיו כבלתי קבילים." כלומר אי רישום תקבול או אי ניהול קופה רושמת גורר פסילת ספרים וזאת משום שאי רישום תקבול פוגע במהימנות רישומיו החשבונאיים של הנישום.

?כיצד "תופס" פקיד שומה את הליקויים/ הסטיות בספרים

פקיד השומה רשאי לבצע ביקורת פתע בעסק ו/או לבצע קנייה מדגמית-

פקיד השומה רשאי לדרוש לעיין בספרי העסק השונים-

מועד ניכוי מס במקור בעת תשלום בשיק דחוי - מועד ניכוי המס במקור במידה ומשלמים בשיק דחוי הינו מועד מסירת השיק, כמובן שבמועד זה יש לבדוק את קיום הפטור בגין ניכוי מס במקור.

משמעות פסילת ספרים

:פסילת ספרים גוררת עימה סנקציות שונות, בינהן

שיעור מס התחלתי של 30% בגין הכנסה מיגיעה אישית-

שומה לפי מיטב השפיטה- כלומר פקיד השומה מחליט מהי ההכנסה החייבת ועל בסיס החלטתו יש לשלם את המס-

אי התרת הוצאות שונות לפי החלטת פקיד השומה-

אי הכרה בקיזוז הפסדים-

לא כל הסנקציות יתקיימו בהכרח, לפקיד השומה יש זכות לבצען במידה ויש שומות בבדיקה.

לסיכום: על כל עוסק מוטלת החובה להתעדכן בתוספת הרלוונטית לעסקו בהוראות ניהול ספרים וזאת על מנת לנהל את ספריו על פי חוק ולהמנע מסטיות וליקויי בהנהלותו העסקית.

לקביעת פגישת ייעוץ עם רואה חשבון חשבון פנו אלינו באמצעות הטלפון הישיר  052-8878575

האמור במאמר זה אינו מהווה יעוץ משפטי

bottom of page