top of page

 שור רואי חשבון

מאמרים: פתיחת תיק במס הכנסה

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר בכל שאלה שיש לכם 05288-78575

פתיחת תיק במס הכנסה הינה פעולה הכרחית בעת פתיחת עסק. לפי הוראות החוק בעת תחילת הפעילות יש לגשת מידית לרשויות ולפתוח תיקים. יש לפתוח תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. במאמר זה נעסוק באספקטים השונים של פתיחת תיק במס הכנסה.

פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה

עוסק פטור מס הכנסה - מתוך המדריך לעוסק פטור המפורסם באתרנו *

לפתיחת תיק במס הכנסה וביתר רשויות המס פנו למשרדנו באמצעות הטלפון הישיר  052-8878575 לקביעת פגישה עם רואה חשבון, בה נבחן את האופן בו מומלץ לכם להתאגד בהתחשב בסוג העסק, גודלו ופרמטרים נוספים. ניהול תיק באמצעות שור רואי חשבון כולל פתיחת תיקים ברשויות המס על ידי המשרד.

בעת פתיחת תיק ליחיד יש למלא טופס פתיחת תיק במס הכנסה הנקרא טופס 5329 ולהגישו במשרד מס הכנסה הקרוב למקום עסקך, ניתן למצוא את משרד מס ההכנסה הרלוונטי באתר מס הכנסה . טופס פתיחת תיק מס הכנסה הינו - דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה, בטופס זה יש לתת פרטים אישיים שונים וכן פרטים אודות העסק החדש, כגון: מקום העסק, תחום העיסוק, מועד פתיחת העסק ועוד.

:ראו גם

עוסק מורשה מס הכנסה - מתוך המדריך לעוסק מורשה המפורסם באתרנו *

פתיחת תיק במס הכנסה לבעל שליטה

פתיחת תיק במס הכנסה לבעל שליטה

בעל שליטה אשר פתח חברה מחוייב לפתוח תיק במס הכנסה למרות שפעילותו העסקית הינה דרך החברה, וזאת משום שהוא מחוייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מתוקף היותו בעל מניות מהותי. פתיחת התיק מתבצעת על ידי הגשת טופס 5329.

בעל שליטה אשר פתח חברה מחוייב לפתוח תיק במס הכנסה למרות שפעילותו העסקית הינה דרך החברה, וזאת משום שהוא מחוייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מתוקף היותו בעל מניות מהותי. פתיחת התיק מתבצעת על ידי הגשת טופס 5329.

בעל שליטה אשר פתח חברה מחוייב לפתוח תיק במס הכנסה למרות שפעילותו העסקית הינה דרך החברה, וזאת משום שהוא מחוייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מתוקף היותו בעל מניות מהותי. פתיחת התיק מתבצעת על ידי הגשת טופס 5329.

פתיחת תיק במס הכנסה לחברה או לשותפות

פתיחת תיק לחברה או לשותפות אשר מעסיקה עובדים תתבצע על ידי מילוי טופס 4436. בטופס יש לתת פרטים אודות החברה/השותפות, סוג ההתאגדות, סוגי התשלומים המשולמים, זהות בעלי המניות/ השותפים ועוד.

ראו גם רישום חברה במס הכנסה - בהתאם למדריך לפתיחת חברה המפורסם באתרנו

נישום אשר במסגרת פעילותו העסקית עובד מול גופים אשר דורשים אישור ניכוי מס במקור מומלץ לו להגיש בקשה לפטור מניכוי מס במקור. נישום חדש לא יקבל בחודשי הפעילות הראשונים פטור אלא רק הפחתה בשיעור ניכוי המס במקור, כלומר חובת הניכוי תישאר אך תהיה מופחתת מהשיעור המקסימלי בחוק. יש לשים לב כי יש לבקש אישור ניכוי מס לניכוי הרלוונטי לסוג העיסוק, למשל: נכסים ושירותים, שירותי משרד, שכר סופרים ועוד.

מספר תיק במס הכנסה של עצמאי יהיה מספר תעודת הזהות של העצמאי, שהינו גם מספר העוסק במע"מ. במקרה של בני זוג נשואים ייפתח תיק אחד אשר מספרו יהיה מספר תעודת הזהות של בן הזוג הרשום, ניתן לבחור את בן הזוג הרשום בעת פתיחת התיק. מספר תיק מס הכנסה של חברה יהיה לרב מספר החברה אשר ניתן ברשם החברות. מספר תיק מס הכנסה של שותפות יהיה מספר העוסק מורשה אשר ניתן בעת פתיחת התיק במע"מ. במידה ופותחים תיק ניכויים ינתן מספר תיק ניכויים חדש על ידי מס הכנסה.

לאחר פתיחת תיק במס הכנסה תישלח דרישה לתשלום מקדמות מס הכנסה. שיעור מקדמות מס ההכנסה ייקבע בשנה הראשונה לפי אחוז הרווח הממוצע בענף. במידה והעוסק רוצה לשנות את שיעור המקדמות, להקטין או להגדיל את השיעור יש להגיש בקשה מנומקת למס הכנסה בטופס ייעודי.

פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה

עצמאי, חברה או שותפות אשר מעסיקים עובדים יצהירו על כך בעת פתיחת התיק במס הכנסה. על המעסיק להצהיר על תאריך התחלת העסקת העובדים וכן על סוגי התשלומים השונים המשולמים להם. מס הכנסה יפתח תיק ניכויים ויעביר את המידע לביטוח לאומי לפתיחת תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי.

אישור ניכוי מס במקור

מספר תיק במס הכנסה

האמור במאמר זה אינו בא במקום ייעוץ משפטי או חשבונאי, וכל העושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד. בכל מקרה מומלץ להיוועץ ברואה חשבון לפני פתיחת תיק במס הכנסה.

לקביעת פגישת ייעוץ במשרד רואה חשבון שור צרו אתנו קשר בטלפון הישיר 052-8878575

bottom of page