top of page

ביטוח לאומי

 משרד שור רואי חשבון

כחברה בוועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי של לשכת רואי חשבון אני מקפידה להתעדכן בכל הנוגע לחוק וכללים הנוגעים לביטוח הלאומי ולהתנהלות

.חברות ועצמאים מולו

אם דרוש לכם ייעוץ בתחום של ביטוח לאומי, תשלום ביטוח לאומי וחיובים שונים לביטוח הלאומי והנכם בעלי עסק עצמאי או חברה

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר 05288-78575

נותני שירותים שהוצאו להם תלושים כשכירים מחוייבים   בדמי ביטוח לאומי כעצמאיים 

שימו לב! האם השתמשם בשירות של חברות אשר מוציאות עבורכם תלוש עבור עבודתכם כעצמאיים וכך נמנעתם מפתיחת תיק ברשויות?

דעו לכם כי ביטוח לאומי בודק את תלושי השכר שהופקו על ידי חברות אלה ובמידה ומגלה כי העובד לא עבד בפועל אצל החברה אלא התשלום תלוי מתשלום מגורם שלישי, הופך הביטוח הלאומי את העובד לעובד עצמאי ומחייב אותו

בתשלום דמי ביטוח לאומי כעובד עצמאי.

בני משפחה העובדים בעסק המשפחתי עלולים לא להיות  זכאים לדמי אבטלה 

עובדת בחברה של בעלה, גם אם היתה עובדת רגילה אינה זכאית לדמי אבטלה

כך נקבע בפסק דין שנידון בבית הדין הארצי לעבודה, וזאת כי לדעת בית המשפט

.העובדת נהגה בחברה מנהג בעלים והיתה לה שליטה עקיפה בחברה

חופשת לידה של עובדת עצמאית 

מה הדין לגבי חופשת לידה של עובדת עצמאית? מה נחשב עבודה בזמן חופשת הלידה?

תשלום ביטוח לאומי בעת חודשים ללא עבודה 

עצמאי עובד ומשלם ביטוח לאומי בכל השנה אולם במשך חופשת הקיץ אין לו כל

הכנסות האם עדיין צריך לשלם ביטוח לאומי?

תשלום ביטוח לאומי לעצמאית בעת חופשת לידה 

כיצד מקבלת עובדת עצמאית את דמי הלידה?

האם עובדת עצמאית שיצאה לחופשת לידה צריכה להמשיך לשלם ביטוח לאומי חודשי?

האם פציעה בעת השתלמות מקצועית הינה חבלה בעבודה לשם תשלום דמי פגיעה מביטוח לאומי?

האם פציעה בעת השתלמות מקצועית נחשבת תאונת עבודה לצורך תשלום ביטוח לאומי?

אופן חישוב דמי לידה לביטוח לאומי לעובדת עצמאית 

כיצד מחושבים דמי ביטוח לאומי לעובדת עצמאית בעת חופשת לידה?

מה קורה כאשר בשל ההריון יורדת הכנסתה? האם הביטוח הלאומי מתחשב בכך לשם חישוב דמי הלידה?

הגדרת עובד עצמאי לביטוח לאומי 

הגדרת עובד עצמאי לביטוח לאומי.

דמי תאונה מביטוח לאומי 

דמי תאונה מביטוח לאומי משולמים לכל תושב בן 18 ומעלה עד גיל פרישה, שנפגע חבלה פיזית בארוע פתאומי על ידי גורם חיצוני וכתוצאה מהפגיעה מאבד הנפגע את כושר תפקודו, כלומר אינו יכול לעבוד, ובלבד שלא אינה תאונת עבודה

או תאונת דרכים?

גמלה חוסמת, מהי ומתי היא חלה?

גמלה חוסמת היא גמלה ששולמה לעצמאי עקב תאונה בעבודה וחוסמת את

.האפשרות לשנות את גובה ההכנסות לפיהן משולמות מקדמות הביטוח הלאומי

bottom of page