top of page

מע"מ

משרד שור רואי חשבון

באם אתם נדרשים בייעוץ של רואה חשבון בנושאי מס ערך מוסף, או תשלומי מע"מ ותשלומי חובות למע"מ

פנו למשרדי בטלפון

או השאירו את פרטיכם באתר.

lightBlue.png

פנו אלינו לטלפון הישיר 05288-78575

:לפניכם עדכונים ומידע בנושא מע"מ

חשבוניות פיקטיביות- אסור לקזז את המע"מ בגינן!

חשבוניות פיקטיביות- אסור לקזז את המע"מ בגינן!

לפי החוק והפסיקה אסור לדרוש מס תשומות, כלומר לקזז את המע"מ בגין חשבוניות אשר המע"מ בגינן לא הגיע לידי רשויות המס.

עסקים אשר סוחרים באמצעות אתרי מסחר בינלאומיים כגון איביי

בתקופה האחרונה קמו עסקים רבים אשר מבוססים על אתרי מסחר אינטרנטי בינלאומיים

כגון:  eBay, ETSY ועוד...

במסחר אינטרנטי בינלאומי עולות סוגיות מיסוייות מסובכות.

קיזוז מע"מ בגין תשומות מעורבות

האם מותר לקזז מע"מ בגין תשומות מעורבות ? (הוצאות פרטיות ועסקיות גם יחד)

מועד החיוב במע"מ בעסקאות למתן שירות

בעקבות תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף שנכנס לתוקפו ב-12.03.12 נקבעו מספר הקלות

.לנותני שירותים לעניין מועד החיוב במע"מ בעסקה של מתן שירות

מועד הוצאת חשבונית מס

מועד הוצאת חשבונית מס, לאחר תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף, הינו 14 יום ממועד

החיוב במס ללא חריגים.

השכרת דירה למגורים לגורם שלישי אשר משכיר את הדירה לדייר אינה פטורה ממע"מ לפי סעיף 31 (1) לחוק מע"מ

השכרת דירה למגורים לגורם שלישי אשר משכיר את הדירה לדייר אינה פטורה ממע"מ לפי סעיף 31 (1) לחוק מע"מ

bottom of page